Multi-tenancy with spring boot (Shared Database and Shared Schema) - Part 2

Khởi đầu với Multi-tenancy with spring boot - Part 1 tôi đã phun một tràng về lý thuyết cũng như các cách impl multi-tenancy trong spring (và tất cả chỉ là nói mồm 😆). Tiếp nối series multi-tenancy, bài viết này tôi sẽ giới thiệu cụ thể về cách impl Shared Database and Shared Schema với spring.

Lý thuyết về Shared Database and Shared Schema trong multi-tenancy tôi sẽ không nói nữa (nói nữa các bạn lại đấ* tôi vì lắm mồm 🥲). Bài hôm nay tôi sẽ bê từ How to integrate Hibernates Multitenant feature with Spring Data JPA in a Spring Boot application, ok, let’s start.

Yêu cầu

Viết 1 spring webapp về quản lý danh sách công ty theo tenant:

 1. CRUD company thông qua restful api.
 2. Mỗi tenant có thể chứa nhiều companies.
 3. BE sẽ xác định request yêu cầu tài nguyên từ tenant nào dựa trên tenant id.

Thực hiện

CRUD company thông qua restful api

Tôi sẽ không đi vào chi tiết của phần này nữa vì nó khá đơn giản rồi 😆

Mỗi tenant có thể chứa nhiều companies

Để phân biệt company thuộc tenant nào, tôi thêm 1 column tenant vào Company table, column này sẽ được dùng trong câu lệnh ... WHERE tenant=tenantId, ví dụ khi tôi cần lấy danh sách các companies thuộc tenant id tenant1 thì câu lệnh truy vấn sẽ là SELECT * FROM company WHERE tenant='tenant1'. Với mỗi lần truy vấn vào db chúng ta cần append thêm của nợ này vào để filter đúng tenant là được. Đến đây nếu bạn nghỉ rằng game là easy thì chưa chắc đâu, làm thủ công như thế thì code sẽ giống nồi cám lợn, code logic lặp đi lặp lại và bugs sẽ là điều không thể tránh khỏi 🥲

Vấn đề đặt ra là làm sao để việc filter tenant 1 cách tự động và chúng ta chỉ cần focus vào logic nghiệp vụ chính mà không cần quan tâm đến tenant. May mắn thay, hibernate đã hổ trợ @TenantId annotation, nó được dùng để đánh dấu một field của entity là tenant identifier. Việc quản lý field này sẽ được hibernate handle, chỉ cần define xong rồi để yên cho nó ở đó là được 😆

@Getter
@Setter
@Entity
public class Company {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO, generator = "native")
  @GenericGenerator(name = "native")
  private Long id;

  @Column
  private String name;

  @Column
  private String address;

  @TenantId
  private String tenant;
}

Thế làm sao để hibernate biết được giá trị tenant id cần set vào là gì? Làm sao chúng ta nói cho nó biết rằng request 1 cần access vào tenant1 và request 2 lại access vào tenant2?

Câu trả lời cho vấn đề này chính là CurrentTenantIdentifierResolver, nhiệm vụ của nó đơn giản là lấy tenant id và đưa cho hibernate khi cần. HibernatePropertiesCustomizer sẽ giúp chúng ta đăng ký CurrentTenantIdentifierResolver với hibernate .

@Component
public class TenantIdentifierResolver implements CurrentTenantIdentifierResolver, HibernatePropertiesCustomizer {
  private static final String DEFAULT_TENANT = "default";

  @Override
  public String resolveCurrentTenantIdentifier() {
    var tenantId = TenantContextHolder.getTenant();
    return StringUtils.hasText(tenantId) ? tenantId : DEFAULT_TENANT;
  }

  @Override
  public void customize(Map<String, Object> hibernateProperties) {
    hibernateProperties.put(AvailableSettings.MULTI_TENANT_IDENTIFIER_RESOLVER, this);
  }
  .....
}

Ở đây bạn sẽ thấy 1 thứ khá thú vị đó là TenantContextHolder, nó làm nhiệm vụ lưu trữ tenant id của request hiện tại. Như bạn đã biết thì java servlet sẽ handle mỗi request trong mỗi thread riêng biệt (request per thread), lợi dụng tính chất này chúng ta sẽ dùng một global ThreadLocal variable để lưu trữ tenant id vì giá trị của biến này sẽ là khác nhau với mỗi thread khác nhau. Vì thế ở bất cứ đâu trong code, bất kể khi nào bạn cần biết request hiện tại là của tenant nào thì chỉ cần call TenantContextHolder.getTenant() 😌

public final class TenantContextHolder {
  private static final ThreadLocal<String> CONTEXT = new InheritableThreadLocal<>();

  public static void setTenantId(String tenant) {
    CONTEXT.set(tenant);
  }

  public static String getTenant() {
    return CONTEXT.get();
  }

  .....
}

Đến đây bạn lại nghĩ rằng game là easy thì đó là bạn chưa động tới @Async bất động bộ hoặc queue, vấn đề hơi chua là làm sao pass được cái tenant id này qua thread khác hoặc hệ thống khác, làm sao để có thể transparent được quá trình này. Đây là lúc bạn cần:

 1. To tay, nhét vào params/data và truyền qua.
 2. Sử dụng interceptor (TaskDecorator, kafka consumer/producer interceptor…)
 3. Hỏi google hoặc chatgpt 🥲

BE sẽ xác định request yêu cầu tài nguyên từ tenant nào dựa trên tenant id

Cái này thì dể, bạn có thể lựa chọn các cách truyền tenant id từ FE lên BE sau:

 1. Truyền qua query params: GET /api/company?tenant=tenant1
 2. Truyền qua path url: GET /api/tenantId/company 🥴
 3. Truyền qua header: GET /api/company và request header X-Tenant-ID=tenant1
 4. Truyền qua cookie: GET /api/company và cookie tenant_id=tenant1
 5. Truyền qua jwt: nhúng trong payload của jwt (cái này yêu cầu impl thêm authentication)
 6. Truyền qua cái gì đó mà tôi chưa nghĩ ra 🥲

Về bảo mật thì cách 5 vẫn là cách ổn nhất trong đống danh sách bên trên, nhưng trong sample này tôi sẽ sử dụng cách 3 cho dể làm 😆

Ngoài các cách bên trên thì chúng ta còn hướng tiếp cận khác, đó là tenant id sẽ được map thông qua session id/user id ngay phía BE, cách này yêu cầu impl thêm authentication.

Để có thể tự động móc được tenant id từ request header và set vào TenantContextHolder tôi sử dụng một servlet Filter, tất cả requests đều sẽ đi qua filter này, nhiệm vụ của chúng ta là móc tenant id ra thôi.

@Component
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
public class TenantFilter implements Filter {
  @Override
  public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    TenantContextHolder.clear();
    if (request instanceof HttpServletRequest httpServletRequest) {
      var tenantId = httpServletRequest.getHeader("X-Tenant-ID");
      TenantContextHolder.setTenantId(tenantId);
    }
    chain.doFilter(request, response);
  }
}

Kiểm tra

Giả sử tôi có bộ dataset như bên dưới.

id name address tenant
1 Company 1 Address 1 tenant1
2 Company 2 Address 2 tenant1
3 Company 3 Address 3 tenant2
4 Company 4 Address 4 tenant2

Lấy danh sách companies thuộc tenant1.

GET http://localhost:8080/api/company
X-Tenant-ID: tenant1

Kết quả trả về.

[
 {
  "id": 1,
  "name": "Company 1",
  "address": "Address 1"
 },
 {
  "id": 2,
  "name": "Company 2",
  "address": "Address 2"
 }
]

Nếu xem logs ở terminal thì có thể thấy hibernate đã tự động thêm 1 filter tenant condition vào câu lệnh query:

select c1_0.id,c1_0.address,c1_0.name,c1_0.tenant from company c1_0 where c1_0.tenant = ? and 1=1 limit ?,?

Kết luận

Để impl multi-tenancy trong springboot+hibernate, bạn chỉ cần @TenantId, CurrentTenantIdentifierResolverHibernatePropertiesCustomizer. Múa vài dòng code là xong, game chưa bao giờ đơn giản như thế 😌

Nếu bạn muốn code trông nguy hiểm hơn thì có thể thử dùng aop (aspectj) và hibernate filter (Filter, FilterDef). Idea là định nghĩa 1 hibernate filter để thêm filter tenant (vd: tenant_id = :tenantId) và dùng aop để tự động set giá trị cho tenantId của hibernate filter đó. Với cách này thì bạn hoàn toàn có thể control được lúc nào thì cần filter với tenant, lúc nào thì ignore tenant 🥴

Source code: multi-tenancy-shared-schema


Copyright © 2022. All rights reserved.